DATE

Ympäristövastuun termit haltuun

Ympäristövastuun termit haltuun

Vastuullisuus ja ympäristöasioiden merkitys ovat kasvussa yritysten toiminnassa. Yhä useammat yritykset vaativat vastuullisuustietoja omassa toiminnassaan ja toimitusketjuissaan. Yleinen trendi näkyy myös tuotetiedoissa: lainsäädännön muutosten vaikutukset heijastuvat tuoteviestintään mm. vastuullisuuteen, hiilijalanjälkeen, energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen.

Vaikka vastuullisuusraportointi on prosessi, jossa yritykset keräävät, analysoivat ja julkaisevat tietoja toimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista, korostuvat tuotetietoon liittyen erityisesti ympäristövaikutukset. Esimerkiksi uusi rakentamislaki velvoittaa tekemään ilmastoselvityksen rakennusluvan saamiseksi ja tähän tarvitaan ympäristötietoja jokaisesta käytetystä tuotteesta.

Ensimmäisiä askeleita vastuullisuustyössä on ymmärtää keskeiset termit ja niiden merkitys. Tässä blogipostauksessa otammekin ympäristöön liittyvät tärkeimmät termit ja käsitteet haltuun!

Aloitetaan helposta: hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Hiilijalanjälki on mittari, joka kuvaa aiheutettuja kasvihuonekaasupäästöjä, erityisesti hiilidioksidipäästöjä, ilmastovaikutusten arvioimiseksi.

Hiilikädenjälki on käsite, joka kuvaa positiivisia ilmastovaikutuksia, kuten hiilidioksidin sitomista tai päästöjen vähentämistä. Se on vastakohta hiilijalanjäljelle.

GWP ainakin olisi hyvä muistaa

Global Warming Potential eli GWP on mittari, joka kuvaa eri kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen suhteessa hiilidioksidiin tietyn ajanjakson aikana. GWP-arvojen avulla yritykset voivat arvioida toimintojensa ja tuotteidensa kasvihuonekaasupäästöjä. GWP-arvot auttavat yrityksiä asettamaan ja seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteita, kuten hiilineutraaliuden saavuttamista. Suomessa SYKE (Suomen ympäristökeskus) ylläpitää rakentamisen päästötietokantaa, co2data.fi -palvelua, josta löytyy keskimääräisiä GWP-arvoja eri tyyppisille tuotteille.

Mikä ihmeen LCA?

Life Cycle Assessment LCA eli elinkaariarviointi on systemaattinen menetelmä, joka arvioi tuotteiden, prosessien tai palveluiden ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. LCA kattaa kaikki vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, käyttöön ja loppukäsittelyyn (esimerkiksi kierrätys tai hävittäminen).

Kaiken kattava EPD

Environmental Product Declaration eli EPD on standardoitu ja kolmannen osapuolen vahvistama dokumentti, joka raportoi tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren ajalta. EPD:t perustuvat kansainvälisiin standardeihin, kuten ISO 14025 ja EN 15804, ja ne tarjoavat läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa ympäristövaikutuksista.

PEP koskettaa sähkö- ja elektroniikka-teollisuutta

Product Environmental Profile eli PEP on työkalu, joka keskittyy erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin. PEP-raportit tarjoavat standardoitua ja läpinäkyvää tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren ajalta. Myös PEP:t ne perustuvat kansainvälisiin standardeihin, kuten IEC 62430 ja ISO 14040.

Bonuksena kirjainyhdistelmä SCIP

SCIP (Substances of Concern In Products) on EU:n ylläpitämä tietokanta, joka keskittyy huolta aiheuttaviin aineisiin tuotteissa. SCIP-tietokannan tarkoituksena on parantaa kierrätysmateriaalien turvallisuutta, vähentää vaarallisten aineiden käyttöä ja edistää kiertotaloutta. Tietokanta perustettiin EU:n jätedirektiivin mukaisesti, ja sen ylläpidosta vastaa Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).

Vastuullisuus tuotetiedonhallinnassa

Teimme keväällä tutkimuksen Kaupallisen tuotetiedon hallinnan tilasta Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin myös  suuntauksia ja näkökulmia vastuullisuuden suhteen. Tutkimukseen vastanneet arvioivat vastuullisuuteen ja lainsäädäntöön liittyviä asioita seuraavasti:

  • Yleiset vaatimukset tuotetiedolle tulevat entisestään kasvamaan. Attribuuttien määrä kasvaa ja vastuullisuusviestinnän merkitys tulee korostumaan tuoteviestinnässä. Tuotetiedoissa tulee olla mm. vastuullisuuteen, ympäristövaikutuksiin, tuotteen elinkaareen ja turvallisuuteen liittyviä tietoja.
  • Lakimuutosten ja vaatimusten kasvun koetaan vaativan vielä paljon opettelua kaikilta toimijoilta. Vaihtelu yritysten välillä on tällä hetkellä todella suurta. Tämä näkyy esim. kumppaneilta saatavissa tuotetiedoissa. Osa joutuu täydentämään tai tekemään jopa kokonaan itse tuotteisiin liittyviä laskelmia, kuten hiilijalanjälki. Moni kaipaisi yhteisiä malleja ja tapoja mm. tuotekohtaiseen laskentaan.
  • Tulevat muutokset vaativat paljon työtä tuotetiedonhallintaan ja tuotetiedon ylläpitoon, mutta myös muihin järjestelmiin ja koko arkkitehtuuriin. Moni näkee tässä mahdollisuuden luoda kilpailuetuja, etenekin jos on omissa prosesseissa jo pitkällä.

Lue myös

Perkko tuotetiedonhallinta
Asiakaskokemuksia

Perkko