DATE

Tutkimustuloksista tietoa tuotetiedonhallintaan

Tutkimustuloksista tietoa tuotetiedonhallintaan

Kaupallisen tuotetiedon hallintaa on Suomessa tutkittu vain vähän, vaikka tuotetieto ja sen tehokas hallinta ovat keskeisessä roolissa monen suomalaisen yrityksen liiketoiminnassa ja lisäksi merkittävä osa digitalisaatiota.

Tutkimme keväällä 2023 kaupallisen tuotetiedon hallinnan tilaa Suomessa, nyt kolmatta vuotta peräkkäin yhdessä tutkimustoimisto Vastakaiku Oy:n kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys tuotetiedonhallinnalla on yritysten liiketoiminnalle nyt ja lähitulevaisuudessa.

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä osalla on käytössä tuotetiedonhallinnan järjestelmä eli PIM ja osalla ei. Yritykset, joilla PIM-järjestelmää ei ole, hallitsevat tuotetietoa ERP:ssä, excelissä, verkkokauppa-alustalla, julkaisujärjestelmässä tai jollakin muulla tavalla. Suurimmalla osalla vastaajayrityksistä tietoja pidetään yllä kahdella tai useammalla kielellä.

Tuotetiedonhallinta on yrityksille kriittinen menestystekijä

Tutkimustuloksista nousi esille paljon asioita, joihin tuotetietoa liiketoiminnassaan käyttävien yritysten kannattaa kiinnittää huomiota:

  • 93 % vastaajista pitää tuotetiedonhallintaa kriittisenä tulevaisuuden menestystekijänä yritykselle lähivuosina.
  • Tuotetiedon laadulla on suuri merkitys asiakaskokemukseen.
  • Tuotetiedonhallinnan tilaan ja sen johtamiseen ollaan tyytyväisempiä niissä yrityksissä, joissa PIM on käytössä.
  • Tuotetiedonhallinnan vahvuuksia ovat mm. tietojen kerääminen yhteen paikkaan, automaattiset toiminnot, tehokkuus, nopeus ja ajantasaisuus.

Tarkemmat tutkimustulokset suomeksi tai englanniksi ja webinaarin tallenne ovat katsottavissa: Kaupallisen tuotetiedon hallinta Suomessa 2023.

Digitaalisen ostamisen osuus kasvaa, mutta tuote- ja asiakaskokemus on heikentynyt?

Tuotetiedonhallinnan tärkeys menestystekijänä on edellisvuosien vastauksiin verrattuna noussut, koska kaupallisen tiedon ajantasaisuuden ja oikeellisuuden merkitys on kasvanut jatkuvasti, erityisesti lisääntyneen digitaalisen ostamisen myötä. Vastaajat mainitsivat, että tuotetiedon laadulla on vaikutusta asiakaskokemukseen ja myyntiin. Sen avulla voidaan saada kilpailuetua ja helposti saatavilla olevat tuotetiedot vapauttavat myös aikaa asiakaspalvelusta. Tutkimukseen vastanneet arvioivat, että yrityksien liikevaihdon osuus digitaalisten kanavien/verkon kautta kasvaa lähivuosina 20–50 %.

Huolimatta siitä, että digitaalisen ostokokemuksen painoarvo tiedostetaan entistä paremmin, koetaan tuote- ja asiakaskokemuksen heikentyneen. Kun tutkimuksessa kysyttiin, kokevatko vastaajat tarjoavansa yhtenäisen tuotekokemuksen eri kanavissa, ovat tulokset hieman yllättävästi pudonneet edellisestä tutkimuskerrasta kaikkien vastaajien keskuudessa. Samoin arviot väittämästä ’Asiakaskokemuksen parantaminen on merkittävässä roolissa tuotetietojen ja tuotetiedonhallinnan kehityksessä’ ovat heikentyneet aiemmasta.

Vastuullisuus ja uudet teknologiat tuotetiedonhallinnassa

Vastuullisuus on noussut esille tuoteviestinnän teemana ja sitä pidetään tärkeänä. Vastaajat arvioivat, että jatkossa entistä enemmän tuoteviestinnän yhteydessä mainitaan hiilijalanjälki, kompensointi, vastuullisuusmerkinnät ja muut kestävään kehitykseen liittyvät termit.

Vastaajien mukaan yritysten kyvykkyys ottaa käyttöön uusia teknologioita on hyvä, mutta hyötyjä ei aina ymmärretä. Uusien teknologioiden käyttöönoton haasteina ovat usein mm. muutosvastarinta, pirstaloitunut organisaatio ja resurssit. Tekoälyn hyödyntäminen tuotetiedonhallinnassa on vielä rajallista mutta sen merkityksen arvioidaan kasvavan.

Tuotetiedonhallinta osaksi strategiaa?

Tuotetiedonhallintaan ja sen kehittämiseen suhtaudutaan tutkimustulosten perusteella myönteisemmin PIM-järjestelmää käyttävissä yrityksissä. Näissä yrityksissä tuotetiedonhallinnan merkitys nähdään tärkeämpänä ja strategisempana kuin niissä yrityksissä, joissa PIMiä ei vielä ole. PIMiä käyttävissä yrityksissä kehitysalueiksi mainitaan mm. automaatio sekä järjestelmien ja prosessien kehittäminen. Yritykset, joilla ei ole PIMiä, miettivät joko sen käyttöönottoa tai miten tämänhetkisiä ratkaisuja tuotetiedonhallintaan voisi parantaa.

Tyytyväisyys tuotetiedonhallinnan nykytilaan ja sen johtamiseen sekä tuotetiedon laatuun on korkeammalla tasolla PIMiä käyttävissä yrityksissä. PIMin käyttöönotto nähdään tärkeimmäksi kehitysalueeksi yrityksissä, joissa järjestelmää ei vielä ole. Vastaajat kommentoivat myös, että tuotetiedonhallinta pitäisi saada osaksi strategiaa, jotta sen vaikutukset ymmärrettäisiin laajemmin.

Kasvun mahdollisuuksia

Tutkimuksen perusteella suurin osa yrityksistä PIM-järjestelmän käytöstä riippumatta kokee tarvetta tuotetiedonhallinnan kehittämiseen. Oikean ja laadukkaan tuotetiedon merkitys sekä laajeneva kanavavalikoima nähdään kasvun mahdollistajina, mutta tätä potentiaalia ei vielä täysimääräisesti hyödynnetä. Verkossa tapahtuvan kaupankäynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan mutta yhdenmukaisen tuote- ja asiakaskokemuksen rakentamisessa on vielä kehitettävää. Ajan hermolla olevat yritykset tarttunevat näihin teemoihin ja miettivät niiden pohjalta seuraavat kehityskohteensa.

Lue myös