DATE

Miten laskea PIM-investoinnin tuottoaste (ROI)? 

PIM ROI tuottavuuslaskelma

Miten laskea PIM-investoinnin tuottoaste (ROI)? 

PIM on tehokas työkalu tuotetiedon hallintaan ja sen hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Kun yritys harkitsee investointia PIM-järjestelmään, on tärkeää määritellä selkeät tavoitteet ja mittarit. Tuottoasteen eli ROIn laskeminen auttaa perustelemaan investointipäätöstä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty? 

Ennen PIM-investoinnin tekemistä kannattaa laatia selkeät suunnitelmat. PIM-strategian luominen auttaa yritystä asettamaan oikeat liiketoimintatavoitteet ja ymmärtämään, miten PIM-ratkaisu voi tukea näitä tavoitteita. 

Suunnitelmassa on otettava huomioon kustannusarvio ja aikataulu. On oleellista arvioida investoinnin kokonaiskustannukset, kuten ohjelmiston hankintakulut, käyttöönotto- ja integrointikustannukset sekä mahdolliset muut lisäkustannukset, kuten henkilöstön kouluttaminen järjestelmän käyttöön. Toisaalta on myös järkevää tarkastella, mitä maksaa, jos keskitettyä tuotetiedonhallintaa ei oteta käyttöön – säästäminen väärässä paikassa väärään aikaan saattaa tarkoittaa tulevaisuudessa yhtäkkiä huomattavasti suurempia pakkoinvestointeja. 

Aikataulun suunnittelu auttaa varmistamaan, että PIM-ratkaisu voidaan ottaa käyttöön oikeaan aikaan ja että tarvittavat resurssit ovat saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan. Lisäksi aikataulu auttaa hallitsemaan projektin etenemistä ja varmistamaan sen onnistumisen. 

Huolella laadittu suunnitelma antaa yritykselle selkeän pohjan PIM-investoinnin järkevyyden analysointia varten ja auttaa varmistamaan, että investointi tukee liiketoiminnan tarpeita tehokkaasti. 

Määrittele mittarit ja tavoitteet PIM-investoinnille 

Yksi keskeisimmistä mittareista, joilla PIM-investointia voi mitata, on liiketoiminnan tehostaminen. PIM-järjestelmän avulla yritys voi parantaa tuotetietojen laatua ja täsmällisyyttä. Tämä puolestaan johtaa nopeampaan ja tehokkaampaan tuotejulkaisuprosessiin sekä vähentää virheiden riskiä. Mittarina voidaan käyttää esimerkiksi prosessien läpimenoaikaa tai kustannussäästöjä. 

Toinen keskeinen mittari on asiakaskokemus. Laadukas ja yhdenmukainen tuotetieto auttaa parantamaan asiakkaiden ostoprosessia sekä lisää luottamusta brändiin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyys- tai konversioasteiden nostaminen. 

Muita mahdollisia mittareita voivat olla esimerkiksi myynnin kasvu, uusien markkinoiden avaaminen tai tuotevalikoiman laajentaminen. On tärkeää, että mittarit ja tavoitteet ovat yrityksen liiketoiminnan tarpeiden mukaisia ja mitattavissa olevia. 

Kokonaisuudessaan PIM-investoinnin mittarit ja tavoitteet auttavat yritystä arvioimaan investoinnin kannattavuutta sekä seuraamaan sen vaikutuksia liiketoimintaan. Selkeät mittarit luovat myös pohjan jatkuvan kehittämisen ja optimoinnin varmistamiseksi. 

Kerää tarvittavat tiedot ja vertaa ennen ja jälkeen PIM-järjestelmän käyttöönoton 

PIM-järjestelmän käyttöönotto voi siis tuoda merkittäviä etuja yritykselle, mutta se on silti usein myös merkittävä investointi. Siksi ennen käyttöönottopäätöstä on tärkeää kerätä ja analysoida tarvittavat tiedot. Yksi tapa tehdä tämä on laskea investoinnille tuottoaste eli ROI, joka auttaa vertailemaan investoinnin vaikutuksia ennen ja jälkeen PIM-järjestelmän käyttöönoton. 

Datan analysointi on avainasemassa tässä prosessissa. Kannattaa kerätä luotettavaa tietoa nykyisestä tilanteesta, kuten manuaalisen tuotetietojen pyörittelyn aiheuttamat haasteet ja kustannukset. Tämän jälkeen voidaan määrittää vertailuarvot, jotka auttavat arvioimaan PIM-järjestelmän käyttöönottamisen vaikutuksia. 

Vertailuarvojen avulla voidaan selvittää, miten PIM-järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa yrityksen toimintaan kokonaisvaltaisesti. Tämä voi sisältää esimerkiksi asiakastyytyväisyyden parantumisen, nopeamman tuotetiedon päivityksen tai paremman tiedonhallinnan. 

Tuottoastelaskelmat mahdollistavat investoinnin kannattavuuden arvioinnin konkreettisten lukujen perusteella. Ne voivat paljastaa säästöt ajassa ja resursseissa sekä parantuneen tehokkuuden, kun PIM-järjestelmän avulla voidaan automatisoida prosesseja ja vähentää inhimillisiä virheitä. 

Arvioi muita vaikutuksia ja hyötyjä PIM-investoinnista 

PIM-investoinnilla on yleensä merkittäviä vaikutuksia yrityksen brändin vahvistumiseen, asiakastyytyväisyyteen ja kilpailukykyyn. 

Brändimielikuvan parantuminen on yksi suurimmista hyödyistä. PIM-järjestelmän avulla yritys voi varmistaa, että tuotetiedot ovat aina ajan tasalla ja täsmällisiä kaikissa myyntikanavissa. Tämä luo luottamusta asiakkaiden keskuudessa ja vahvistaa brändiä. 

Asiakastyytyväisyys on toinen tärkeä näkökohta. PIMin avulla yritys voi tarjota asiakkailleen tarkempaa ja kattavampaa tuotetietoa. Tämä auttaa asiakkaita tekemään parempia ostopäätöksiä ja lisää heidän tyytyväisyyttään yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. 

Myös yrityksen kilpailukyky paranee PIM-investoinnin myötä. Tehokas tuotetietojen hallinta antaa yritykselle mahdollisuuden reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin ja lanseerata uusia tuotteita tai palveluita. Lisäksi, kun yritys pystyy tarjoamaan parempaa tuotetietoa ja asiakaskokemusta, se erottuu kilpailijoistaan ja vahvistaa asemaansa markkinoilla. 

Lue myös

Perkko tuotetiedonhallinta
Asiakaskokemuksia

Perkko